Zpětný odběr

Povinnost zpětného odběru je ustanovena v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2001. Změnou zákona o odpadech, uvedenou ve sbírce zákona č. 477/2001, § 54, byla stanovena účinnost povinnosti zpětného odběru dnem 23. února 2002.

Novelou zákona č. 223/2015 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů došlo k vynětí minerálních olejů z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru. Od 1. 10. 2015 je tedy povinností nakládat s odpadními minerálními oleji jako s odpadem !!!

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

  1. pneumatiky,
  2. výbojky a zářivky,
  3. elektrozařízení pocházející z domácností.

Povinnost odděleného sběru a zpětného odběru je stanovena dále pro baterie a akumulátory.

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1 vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce, a to bez ohledu na výrobní značku.

Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává uvedené výrobky spotřebiteli, zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků.

Výrobce elektrozařízení dále zajistí informování spotřebitele o

  1. požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru,
  2. jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu,
  3. možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.

Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění.

Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých výrobků v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, a to do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány.

Zpětný odběr pneu

Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik podle § 38b zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Povinnost zápisu povinných osob do Seznamu ukládá bod č. 57 novely zákona o odpadech č. 169/2013 Sb.. Účinnost tohoto ustanovení je od 1. ledna 2014. Od tohoto data mají stávající povinné osoby 60 dní na podání návrhu na zápis do Seznamu podle vzoru, který stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.

Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik.

 

Zpětný odběr elektrozařízení

Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady a s historickými elektrozařízeními.

Seznam kolektivních systémů zajištujících zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

Zpětný odběr baterií

 

 

 

Pneumatiky

Drobné baterie

Televize a pc monitory

Drobné elektrozařízení

Shromažďovací nádoby určené do interiéru.

Akumulátory

Výbojky a zářivky

Drobné elektrozařízení

Nádoby určené do venkovních prostor.

Velké elektrospotřebiče