Autovraky

Jedním z mnoha dnešních problémů týkajících se ochrany životního prostředí je nalezení ekonomicky efektivních a přitom k přírodě co nejšetrnějších možností zpracování různých typů odpadu. Jedním z těchto odpadů, který v poslední době získává stále více na důležitosti, jsou vozidla s ukončenou životností - autovraky. Postup při nakládání s těmito vozidly upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Zákon upravuje nakládání s osobními vozidly M1 a nákladními vozidly jejichž celková přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg N1.

V současné době je na území České republiky provozováno 4 581 642 osobních motorových vozidel. V roce 2011 bylo do registru motorových vozidel přihlášeno 172 787 nových a 131 198 ojetých osobních vozidel. Z celkového množství je každoročně obměňováno kolem 4 až 5% provozovaných vozidel. Z registru motorových vozidel bylo v roce 2011 vyřazeno 175 659 osobních vozidel.

Pro nakládání s autovraky je na území naší republiky vytvořen systém zařízení ke sběru a zpracování autovraků, ve kterém by měli svou pouť zakončit veškerá vyřazená vozidla. Při předání autovraku do systémů obdrží jeho majitel potvrzení o ekologické likvidaci. Toto potvrzení je nutno předložit při odhlašování autovraku z registru vozidel.

1. Chci se zbavit autovraku

2. Informace pro provozovatela sběrných a demontážních středisek     autovraků

 

Chci se zbavit autovraku

V případě, že se zbavujete motorového vozidla po skončení jeho životnosti (autovraku) je možno ho odevzdat pouze ve schváleném zařízení. Seznam těchto zařízení je uveden například na webovém portálu informační agentury CENIA nebo na stránkách jednotlivých krajských úřadů.

Po předání autovraku do schváleného zařízení obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci vyřazeného vozidla. Toto potvrzení je nezbytné pro bezproblémová odhlášení vozidla z registru motorových vozidel. Provozovatel zařízení, do kterého jste autovrak předali, zaeviduje přijatý autovrak do informačního systému MA ISOH, ve kterém si můžete zkontrolovat, zda bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno. Autovraky jsou do zařízení přijímány ZDARMA. Při předání si do zařízení si ponechte registrační značky, odevzdávají se při odhlášení vozidla z registru silničních vozidel.

Poté, co obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci, je možno vozidlo odhlásit z registru silničních vozidel. Odhlášení probíhá na příslušném dopravním inspektorátu, u kterého je vozidlo registrováno. Seznam dopravních inspektorátů.

Pro trvalé vyřazení vozidle z registru vozidel je nutno předložit žádost o provedení změn údajů v registru silničních vozidel, která musí obsahovat:

 • vyplněnou žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • technický průkaz silničního motorového vozidla, popř.přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • tabulky registrační značky (motorová vozidla 2 ks, přípojná + moto 1 ks)
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla
 • úkon není zpoplatněn
 • trvalým vyřazením ztrácí vozidlo technickou způsobilost.

Při jednání na inspektorátu je nutno předložit:

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popř. provozovatel státním občanem České republiky
 • v případě nepřítomnosti vlastníka, plnou moc
 • V případě jednání za firmu :
  - v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
  - v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis obchodního rejstříku,
  - plná moc majitele (jednatele) firmy

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích. Vozidlo může odhlásit s evidence pouze osoba oprávněná nebo osoba vybavena plnou mocí.

 

Informace pro provozovatele sběrných a demontážních středisek autovraků

Základní povinnosti provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraku

 • mít souhlas krajského úřadu k provozu zařízení
 • mít zpracovaný a dodržovat provozní řád zařízení
 • plnit povinnosti stanovené pro všechny zařízení pro nakládání s odpady
 • být zaevidován v MA ISOH a pravidelně do něj předávat údaje
 • vydávat potvrzení o převzetí autovraku
 • vést evidenci odpadů a přijatých autovraků
 • v rámci průběžné evidence odpadů vést evidenci materiálů a částí k opětovnému využití
 • pravidelně zasílat roční hlášení o sběru a zpracování autovraků
 • a jiné

MA ISOH

Modul Autovraky Informačního Systému Odpadového Hospodářství je online informační systém pro evidenci autovraků vycházející z požadavků vyhlášky č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

Do systému jsou evidovány veškeré autovraky předané do zařízení pro nakládání s odpady, které mají od krajského úřadu povolen sběr vybraných autovraků. Občané, kteří předali autovrak mají možnost do informačního systému nahlédnout a zkontrolovat, zda-li je jejich vozidlo nebo potvrzení, které obdrželi od zpracovatele autovraků, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel.

Provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady s oprávněním na sběr autovraků uděleným krajským úřadem mají povinnost být do systému MA ISOH zaregistrováni.

Pro splnění této povinnosti je nutno následující:

 • pořídit si potřebný software, pro komunikaci se systémem je možno použít freeware verzi, která je k dispozici na stránkách české informační agentury životního prostředí, která systém provozuje
 • zajistit si přístupové údaje

Po zaregistrování a obdržení přístupových údajů je provozovatel zařízení pro nakládání s odpady s oprávněním na sběr autovraků zaregistrovat do systému veškeré přijaté autovraky

 

 

 

thumb

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

thumb

Vybrané prováděcí předpisy k zákonu o odpadech

352/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s autovraky.

381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.