Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen IRZ) byl zřízen zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

IRZ je veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek, zahrnující databázi provozoven, které svou produkcí překročily stanovenou mez znečištění.

Na základě pověření Ministerstva životního prostředí, je provozovatelem IRZ agentura CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Kontrolu plnění ohlašovací povinnosti do IRZ provádí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

V IRZ je evidováno celkem 93 různých znečišťujících látek sledovaných ve všech typech úniků a přenosů. Znečišťující látky jsou sledovány podle stanovené prahové hodnoty – množství látky v kilogramech za jeden kalendářní rok.

Do IRZ je ohlašovaná také produkce odpadu předávaného mimo provozovnu, a to při překročení následujících limitů:

 • u nebezpečného odpadu        – více než 2 t/rok,
 • u ostatního odpadu                – více než 2 000 t/rok.

Obsah: 

 1. Základní povinnosti při ohlašování do IRZ

 2. Právní předpisy

 3. Příručka pro ohlašování 

 


1.         Základní povinnosti při ohlašování do IRZ

 

Informace k IRZ

Hlavním zdrojem informací jsou stránky www.irz.cz (případně. www.prtr.cz). Tyto stránky ve spolupráci s CENIA provozuje Ministerstvo životního prostředí.

 

Předpoklady vzniku ohlašovací povinnosti

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady:

 • existence provozovny,
 • existence úniků nebo přenosů,
 • překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací rok.

Provozovnou se podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR rozumí jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba. § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. stanoví, že provozovnu tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě.

Čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem lokalita jako zeměpisné umístění provozovny. Stejnou lokalitou se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technologických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů.

Důležitou podmínkou vzniku ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné i existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi. Zeměpisné souřadnice provozovny jsou jedním z údajů, který je od ohlašovatelů požadován.

Informace o únicích a přenosech zahrnují celkové informace o únicích a přenosech v důsledku všech úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností na lokalitě provozovny. Množství havarijních úniků musí být zahrnuto do celkového množství úniků.

Ohlašovací prahy jsou určeny jako množství znečišťující látky (kg/rok) nebo odpadů (t/rok). Povinnost ohlásit příslušné údaje do IRZ vzniká provozovateli pouze při jejich překročení. Provozovatel ovšem může ohlásit do IRZ i údaje o únicích a přenosech v případech, kdy k překročení ohlašovacího prahu nedošlo.

Povinnost ohlašovat úniky a přenosy do IRZ vzniká v případě překročení stanovených prahových hodnot od ohlašovacího roku 2009 všem provozovatelům, kteří jsou uvedeni v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.

 • Provozovatelům s činností (činnostmi) uvedenou v příloze I nařízení o evropském PRTR.
 • Provozovatelům s činností (činnostmi) s nižší kapacitou než je uvedena v příloze I nařízení o evropském PRTR (§ 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.).
 • Provozovatelům provozujícím jinou činnost (činnosti) než je v příloze I nařízení o evropském PRTR (§ 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.).

 

Rozsah ohlašovací povinnosti je upraven:

 • nařízením o evropském PRTR (E-PRTR)
 • zákonem o IRZ a
 • nařízením vlády o IRZ.

V oblasti úniků a přenosů je rozsah ohlašovací povinnosti pro provozovatele s činností podle nařízení o E-PRTR i bez této činnosti stejný:

 • úniky znečišťujících látek podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (příloha II nařízení o E-PRTR),
 • přenosy odpadů podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (článek 5) – pro přenos odpadu mimo lokalitu provozovny jsou prahové hodnoty – 2 tuny za rok pro nebezpečný odpad a 2 000 tun pro ostatní odpad,
 • přenosy látek v odpadních vodách podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (příloha II nařízení o E-PRTR),
 • úniky znečišťujících látek podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (příloha č. 1 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.),
 • přenosy znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností zařízení v provozovně (příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb., resp. nařízení vlády č. 450/2011 Sb.).

 

Požadované údaje jsou provozovatelé povinni do IRZ ohlásit vždy nejpozději do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. Za rok 2012 se budou ohlašovat do 31. 3. 2013.

Tabulka č. 1: Plnění ohlašovací povinnosti podle zákona č. 25/2008 Sb.

Kdo

Do kdy

Co

Provozovatel s činností uvedenou v nařízení č. 166/2006/ES (§ 3 odst. 1)

do 31.3.

Při překročení prahů – údaje podle nařízení 166/2006/ES a dále údaje podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Provozovatel s činností neuvedenou v nařízení č. 166/2006/ES nebo s nižší kapacitou než uvádí nařízení č. 166/2006/ES (§ 3 odst. 2)

do 31.3.

Při překročení prahů – údaje podle nařízení 166/2006/ES a dále údaje podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

 

Ohlašování do IZR se provádí do 31.3. následujícího roku přes ISPOP

 

Sankce za neplnění ohlašovací povinnosti

Neohlášení do IRZ, případně uvedení nesprávných údajů a nevedení evidence údajů v souladu s požadavky nařízení o E-PRTR jsou správními delikty, za které hrozí sankce. Podle § 5 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., může být za správní delikt uložena pokuta do 500 000 Kč. Kontrola plnění ohlašovací povinnosti je v kompetenci České inspekce životního prostředí, která také rozhoduje o správních deliktech podle § 5 (§ 8 písm. a) a b)).


2.         Právní předpisy

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a  integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.,  kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.


3.         Příručka pro ohlašování 

MŽP ČR zveřejnilo v sekci „Dokumenty“ aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašování. Příručka zohledňuje všechny změny, které do problematiky IRZ byly vneseny v průběhu roku 2013 a je ke stažení na http://www.irz.cz/sites/default/files/IRZ-ohlasovani-FINAL.pdf

 

Podpůrné dokumenty pro ohlašování do IRZ

Na webových stránkách ISPOP byly zveřejněny dva podpůrné dokumenty týkající se problematiky ohlašování do IRZ prostřednictvím ISPOP. Konkrétně se jedná o návod pro vyplnění ohlašovacího formuláře a o průvodce procesem ohlašování údajů do IRZ. 

První dokument se výhradně věnuje způsobu vyplnění ohlašovacího formuláře IRZ (F_IRZ).

Druhý dokument vyčerpávajícím způsobem popisuje krok za krokem práci s ISPOP a zejména celý proces ohlašování (od registrace subjektu, provozovny IRZ, administrace uživatelského účtu v ISPOP, změny údajů, stažení formuláře až po vyplnění a zaslání formuláře, včetně případného zaslání doplněného hlášení).

Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici ve formátu PDF a lze je stáhnout jak prostřednictvím stránek ISPOP, tak i IRZ v sekci Dokumenty.

Zdroj: www.irz.cz, www.cenia.cz, www.mzp.cz