Granty a dotace

V současné době lze získat finanční podporu z prostředků Evropské unie, ale i ze státního rozpočtu České republiky. Na našich stránkách naleznete informace o programech, které jsou zaměřené zejména na získání dotací pro autoservisy a obce.

Naše společnost nabízí žadatelům o dotace z fondů EU kompletní administraci projektu a s ní spojené úkony, následujících po schválení dotace v souvislosti s plněním monitorovacích ukazatelů projektu. V případě Vašeho zájmu o jakýkoliv dotační program nám napište přes kontakty. Rádi Vám pomůžeme.

Dotační programy

 1. Elektromobilita

 2. PRV (Program rozvoje venkova)

Elektromobilita

O programu
Přímou a právě významně aktuální výhodou je možnost čerpání dotace z Národního programu Životní prostředí. V rámci aktuálně vyhlášené výzvy č. 11/2018, která je zaměřena na vozidla s alternativním typem pohonů, mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace možnost již poněkolikáté žádat o dotaci na nákup vozidel s alternativním typem pohonu.

Příspěvek lze čerpat na pořízení elektromobilů, plug-in hybridů, vozů na stlačený zemní plyn - CNG a vozy s plně hybridním pohonem. Alokace je rozdělena na částky 10 milionů Kč pro vozidla s pohonem CNG a hybrid, 90 milionů Kč pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil.

Dotační výzva cíleně podporuje využívání vozidel na alternativní pohon v ČR ve veřejné správě. Snahou rezortu MŽP je přispět ke snížení emisí škodlivých látek z dopravy, které poškozují především lidské zdraví, ale i z významné části zatěžují životní prostředí.

Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

V rámci jedné Žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla.

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na níže zmíněné pohony. Novým vozidlem je rozuměno nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo registrováno v ČR ani v jiném státě, s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců nebo nesmí mít najeto více než 6 000 km.

Co lze dotací financovat

 • CNG
 • plug-in hybrid /PHEV)
 • hybrid (FHEV)
 • elektromobil (BEV, EREV)

Dotací lze financovat nejen osobní auta, ale i užitková a nákladní až do 12 t, minibusy či motorky.

Výše dotace

x = není podporováno

Kdo může žádat o podporu

Obce, svazky obcí, kraje, městské části hlavního města Prahy

 

PRV (Program rozvoje venkova)

O programu
Program rozvoje venkova financovaný z evropských finančních prostředků a kofinancovaný částečně Českou republikou je zaměřen na rozvoj venkovského prostoru.

Autoservisy mohou z tohoto programu žádat o podporu v rámci prioritní osy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla, služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod.

Na co lze žádat:
 • nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury, technická zařízení staveb
 • úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
 • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

Výše dotace: Až 60 % z celkových nákladů

Kdo může žádat o podporu
Podnikatelé v obcích do 2 000 obyvatel s méně než 10 zaměstnanci

Aktuální výzvy

V současné době nejsou vypsány žádné výzvy.

 

Elektromobilita

Modernizace provozu

Zařízení k výdeji nových olejů

Nádrže na shromaždování odpadních olejů

Systém třídění odpadů