Ekologická újma

Od 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto nařízení stanovuje způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. Hodnocení rizik musí být provedeno do 1. 1. 2013.

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Co je ekologická újma?

Jaké jsou základní povinnosti vyplývající ze zákona o předcházení ekologické újmě?

Identifikace dotčených subjektů.

Obecné podmínky hodnocení rizik ekologické újmy.

Výjimky z hodnocení rizik ekologické újmy.

 

CO JE EKOLOGICKÁ ÚJMA?

Ekologická újma je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo, jedná se o změnu na: chráněných druzích volně žijících či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ SE ZÁKONA O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ?

 • Zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy
 • Zpracování podrobného hodnocení rizika ekologické újmy
 • Finanční zajištění

Příslušný provozovatel provádí a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na ŽP.

IDENTIFIKACE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ

Dotčenými subjekty jsou provozovatelé provozních činností vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb.

Provozovatelů auto/motoservisů se bude hodnocení rizik ekologické újmy týkat zejména v případě, kdy v místě provozní činnosti:

 • dochází k odběru povrchových nebo podzemních vod (např. pro účely mycí linky)
 • dochází k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • se nachází střední, velký nebo zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší (např. kotelna, lakovna),
 • je umístěno více než 150 l nebo 150 kg nebezpečných závadných látek (např. motorový olej, nafta, benzín) nebo více než  2 000 l nebo 2 000 kg závadných látek (např. obsah jímky odlučovače ropných látek),
 • je provozována čerpací stanice,
 • je nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami
 • je provozováno zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. odstraňování autovraků).

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně.

Výčet všech provozních činností uvedených v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb.:

 • provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu
 • odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu.

Zákon se dále vztahuje také na jiné provozní činnosti než výše uvedené, za předpokladu vzniku nebo bezprostřední hrozby ekologické újmy, výkonu provozní činnosti v rozporu s právními předpisy nebo příčinné souvislosti mezi provozní činností provozovatele vykonávané v rozporu s právními předpisy a vznikem nebo bezprostřední hrozbou ekologické újmy.

OBECNÉ PODMÍNKY HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY

 1. Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti a v hodnoceném provozním místě pro každou provozní činnost zvlášť.
 2. Pro každou provozní činnost se zpracuje základní hodnocení rizika podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 295/2011.
 3.  V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, provádí příslušný provozovatel podrobné hodnocení rizika ekologické újmy.
 4. Provozovatel provádějící hodnocení musí využít znalosti dané provozní činnosti a okolí místa provádění.
 5. Hodnocení rizik se provádí v různých fázích životního cyklu, kterým provozní činnost prochází a zaměřuje se na různé složky životního prostředí, kterých se provozní činnost dotýká.
 6. Provozovatel provádí aktualizaci hodnocení rizik pokaždé, když se významně změní provozní činnosti, např. je zavedena nová provozní činnost, dojde k ukončení provozní činnosti, změní se množství nebo zařazení látek, odpadů nebo vybraných výrobků nebo dojde ke změně v okolí místa pracovní činnosti jako je nové vyhlášení/překvalifikace předmětu ochrany.

VÝJIMKY Z HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY

 1. Hodnocení rizik se neprovádí pro mobilní zařízení, u něhož není možno stanovit přesné místo provozní činnosti.
 2. Hodnocení rizik se neprovádí pro zařízení, jehož jsou nebezpečné chemické látky a přípravky nebo závadné látky součástí a jsou v tomto zařízení pevně (hermeticky) uzavřeny.

Základní hodnocení rizik se nezpracovává v případě, že:

 1. příslušný provozovatel nakládá se závadnými látkami, nebezpečnými závadnými látkami nebo zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v celkovém množství, které nedosahuje limitů stanovených nařízením vlády č. 295/2011,
 2. provozovatel provádí přímo podrobné hodnocení rizika.

 Limity stanovené nařízením vlády č. 295/2011:

Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 9 v příloze č.1 k zákonu 167/2008 Sb. *)
a) závadné látky – množství 2000l nebo 2000 kg
b) nebezpečné závadné látky – množství 150 l nebo 150 kg
c) zvlášť nebezpečné závadné látky – množství 15 l nebo 15 kg

*) zacházení se závadnými látkami podle z. č. 254/2001 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Podrobné hodnocení rizik se nezpracovává v případě, že: 

 1. provozovatel je registrovaný v programu EMAS nebo má certifikovaný systém podle norem ČSN EN ISO 14000 popř. prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

 Pozn. certifikace se musí vztahovat k provozní činnosti/činnostem uvedených v příloze č.1 zákona č. 167/2008 Sb. (činnosti podléhající hodnocení)

V případě zájmu o zpracování základního hodnocení rizik nebo další informace nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář.

 

thumb

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí změněno směrnicí 2006/21/ES
 • Zákon 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.
thumb

METODICKÉ POKYNY

 • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy
 • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy
thumb

LITERATURA

 • Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisejícími předpisy a úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. Praha, Leges, 2009, 336.