Sorbenty a rohože

Úklidová sorpční drť - MP 5

thumb
thumb

Sorbent Absodan Plus (20 kg)

thumb
thumb

Sypký sorbent Öl-Ex celoroční

thumb
thumb

Sypký sorbent Spilkleen Plus (náhrada za Vapex)

thumb
thumb

Sorpční rohože lehké, perforované

thumb
thumb

Olejový sorbent rašelinový EUSORB

thumb
thumb

Chemické sorpční rohože lehké perforované

thumb
thumb

Sorpční koberec lehký, perforovaný

thumb
thumb

Univerzální sorpční rohože

thumb
thumb

Sorpční norné stěny

thumb
thumb