7. Závadné látky

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Řídí se při tom výstražnými symboly, uvedenými na obale výrobku s obsahem s obsahem konkrétní závadné látky, a pokyny pro bezpečné zacházení s nimi (bezpečnostní listy).

Každý kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen:

 • umístit výše uvedené látky na záchytných vanách nebo uložit v jinak vodohospodářsky zabezpečeném prostoru (sklad s nepropustnou podlahou a záchytným prostorem, sorpční rohože…), tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami
 • používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod
 • nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy
 • nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu výše uvedených látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy  
 • vypracovat plán opatření pro případy havárie – Havarijní plán (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení
 • provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.

 

Výše uvedené opatření se přiměřeně vztahují i na použité obaly závadných látek.

 

Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno.

 

Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení (dále jen „nebezpečné látky“), jsou uvedeny zde.

 

Havarijní plán (HP)

Kdo musí HP zpracovávat:

Každý kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

 

Za zacházení ve větším rozsahu se považuje:

 • nakládání s kapalnými závadnými látkami v množství do 1000 l (zařízení), příp. 2000 l (přenosné obaly),
 • při nakládání s pevnými závadnými látkami v množství nad 2000 kg,

 

Postup při tvorbě havarijního plánu:

 1. Provést evidenci všech závadných látek

Obecně se dá považovat za závadné látky všechny látky, které mohou jakkoliv ohrozit podzemní nebo povrchové vody

 • ropné látky (motorový olej, převodový olej,…)
 • žíraviny a jiné chemikálie (ředidlo, barvy, laky, plniče,…)
 • kaly z odlučovačů tuků, ropných látek a různé jímky
 • pevné látky (prací prostředky, posypová sůl,…)
 • odpady – zejména tekuté (odpadní oleje, použitý sorbent, odpadní chladící kapalina, odpadní brzdová kapalina,…)   

POZOR: Není rozhodující, zda má látka nebezpečné vlastnosti podle chemického zákona.

 

 1. Popsat objekty, ve kterých je nakládáno se závadnými látkami
 • definovat prostory, ve kterých se nacházejí závadné látky
 • přesně popsat – jedná se zejména o jejich umístění provozních částí v rámci budovy, popis činností, které jsou v nich prováděny a druh a množství skladovaných závadných látek.

 

 1. Popis odvodnění areálu a kanalizace
 • důsledně popsat zejména způsob odvodnění objektu
 • splašková kanalizace
 • dešťová kanalizace
 • informace o případných předčistících zařízeních (lapoly..)
 • do příloh havarijního plánu je nutno přiložit schéma odvodnění budovy/areálu.

 

 1. Možnost vzniku havárie v areálu
 • popis možnosti vzniku havárie v areálu

 

 1. Výčet preventivních opatření
 • shrnout konkrétní stavební, technologická a konstrukční preventivní opatření

 

 1. Personální zajištění činnosti podle havarijního plánu
 • uvedení osoby, která zajišťuje oznámení a rozsah úniku závadné látky příslušných osobám

 

 1. Důležitá telefonní čísla
 • uvedení všech důležitých telefonních čísel, kam se má vzniklá havárie nahlásit

 

 1. Aktualizace havarijního plánu
 • při každé zásadní změně musí dojít k a aktualizaci havarijního plánu, a to do jednoho měsíce po každé zásadní změně

 

 1. Záznam o provedených kontrolách dodržování preventivních opatření
 • zde je zaznamenávána kontrola dodržování podmínek preventivních opatření a kdo provedl platnost havarijního plánu

 

 

Další náležitosti havarijního plánu:

provozní pokyny pro obsluhu skladů; povinnosti a odpovědnost skladových zaměstnanců; stavební provedení a všeobecné bezpečnostní požadavky na skladování; základní bezpečnostní, hygienické a bezpečnostní požadavky; záznam o školení; umístění havarijního plánu

 

 

Přílohy havarijního plánu:

Vzor zápisu o havárii

vzor zápisu o havárii musí obsahovat následující náležitosti: zjištění havárie (datum, čas, místo), druh a množství uniklé závadné látky, kdo havárii zjistil, hlášení havárie (datum, čas, hlásil, komu hlášeno), stručný popis o likvidaci havárie, příčina havárie a její následky, rozsah znečištění, nařízená opatření (do doby příchodu vodoprávního orgánu), zápis vodoprávního orgánu, vyjádření zástupce firmy

Bezpečnostní listy skladovaných látek

Identifikační listy nebezpečných skladovaných odpadů

Situační mapy umístění závadných látek

situace širších vztahů, zákres umístění závadných látek, zákres napojení objektu (areálu) na kanalizaci

Schémata různých vodních děl

(např. odlučovače ropných látek, čistírny odpadních vod,…)

 

Postup schválení havarijního plánu

 1. Požádat o stanovisko k havarijnímu plánu potenciální účastníky vodoprávního řízení

- správce povodí

- správce kanalizace

- město (není třeba, vodoprávní úřad zajistí)

 

 1. Zapracovat případné požadavky jednotlivých účastníků řízení
 2. Podat žádost o schválení plánu na vodoprávní úřad (přiložit dvě tištěná vyhotovení návrhu plánu)
 3. Zúčastnit se případného místního šetření, vyhlášeného vodoprávním úřadem

 

Doporučení: Na počátku je vhodné kontaktovat vodoprávní úřad a dohodnout se na postupu. Požadavky jednotlivých úřadů mohou být rozdílné.