3.Vyjádření

Vyjádření vodoprávního úřadu

Legislativa: Dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon).

Výklad:

  • Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.
  • Vodoprávní úřad vydá vyjádření rovněž k využívání zdrojů přírodní minerální vody osvědčených podle zvláštního zákona

 

Poznámka: Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona.

Podmínky a postup vydání vyjádření: Podání písemné žádosti (formuláře) včetně příslušných příloh věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.  

Dokumenty:

  • Žádost o vyjádření dle § 18 vodního zákona

Poplatky za vyřízení žádosti: Bezplatná služba

Lhůty pro vyřízení: V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.