8. Vodní díla

Vodní díla jsou stavby, které slouží:

- ke vzdouvání a zadržování vod

- k umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod

- k ochraně a užívání vod

- k nakládání s vodami

- k ochraně před škodlivými účinky vod

- k úpravě vodních poměrů

- k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách, a to zejména:

 • přehrady
 • hráze
 • vodní nádrže
 • jezy a zdrže
 • stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 • stavby na ochranu před povodněmi
 • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků
 • stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo jejich březích
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
 • stavby odkališť
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
 • studny
 • stavby k hrazení bystřin a strží
 • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami  

 

Vodní díla nejsou:

 • zejména jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod
 • vodohospodářské úpravy
 • bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí
 • vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace
 • vodovodní a kanalizační přípojky
 • průzkumné hydrologické vrty, pokud neslouží k odběru podzemní vody
 • další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací
 • vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod

 

V pochybnostech o tom, zda se jedná o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.