2.Souhlasy

Souhlas vodoprávního úřadu

Legislativa: Dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon).

Výklad:

  • Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích,

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,

f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,

g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,

h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Poznámky: Souhlasu není třeba k činnostem, jichž je třeba při cvičení nebo zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Báňské záchranné služby, Policie České republiky, obecní policie a ozbrojených sil České republiky, které v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem.

Podmínky a postup vydání souhlasu: Podání písemné žádosti (formuláře) včetně příslušných příloh věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.  

Dokumenty:

  • Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona

Poplatky za vyřízení žádosti: Správní poplatek se nevybírá

Lhůty pro vyřízení: V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Doba platnosti: Podmínky i dobu, na kterou se povolení uděluje, může stanovit vodoprávní úřad.