1.Povolení

  1. Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
  2. Povolení k některým činnostem
  3. Stavební povolení k vodním dílům
  4. Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do  kanalizace
  5. Povolení k odběru vod
  6. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

  Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

  Legislativa: Dle § 8 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon).

  Výklad: Každý kdo má v úmyslu nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami musí mít vydané povolení.

  Povolení je potřeba:

  • Jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi je potřeba při jejich: odběru; vzdouvání; akumulaci (rybník); využívání energetického potenciálu (malé vodní elektrárny); využívání vod k chovu ryb nebo vodní drůbeže, případně jiných vodních živočichů, za účelem podnikání; k jinému nakládání s nimi (tepelná čerpadla).
  • Jde-li o podzemní vody je potřeba povolení při jejich: odběru; akumulaci; čerpání za účelem snižování hladiny podzemní vody, umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou; k jinému nakládání s nimi.
  • Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
  • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.
  • čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
  • užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.

  Podmínky a postup vydání povolení:

  • Podání písemné žádosti (formuláře) včetně příslušných příloh věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.  
  • K vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je potřeba vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak.

  Dokumenty:

  • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu dle § 8 odst. 1 písm. a) a b) vodního zákona: 
  • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona: 

  Poplatky za vyřízení žádosti: Správní poplatek není stanoven.

  Lhůty pro vyřízení: 30 - 90 dnů

  Doba platnosti:

  • povolení k vypouštění odpadních vod – max. 10 let, v případě, že se jedná o vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami – max. 4 roky.  
  • Pokud se využívá jejich energetického potenciálu – min. 30 let.
  • Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.       

     

  Povolení k některým činnostem

  Legislativa: Dle § 14 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon).

  Výklad: K některým činnostem, které ovlivňují vodní poměry je potřeba povolení.

  Povolení je potřeba:

  • K vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry.
  • K těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen "říční materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku.
  • Ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů.
  • K zasypávání odstavených ramen vodních toků.
  • K vrácení vodního toku do původního koryta.
  • K ukládání těžebního odpadu do povrchových vod.

  Podmínky a postup vydání povolení:

  • Podání písemné žádosti (formuláře) včetně příslušných příloh věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.  

  Dokumenty:

  • Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu dle § 14 odst. 1 vodního zákona

  Poplatky za vyřízení žádosti: Správní poplatek není stanoven

  Lhůty pro vyřízení: V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

  Doba platnosti: Podmínky i dobu, na kterou se povolení uděluje, může stanovit vodoprávní úřad.

   

  Stavební povolení k vodním dílům

  Legislativa: Dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon).

  Výklad: K povolení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení.   

  Povolení je potřeba:

  • Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 zákona o vodách, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5). V případě podle § 126 odst. 5 zákona se povolení k provedení nebo změně vodního díla nevydává

  Podmínky a postup vydání povolení:

  • Podání písemné žádosti (formuláře) včetně příslušných příloh věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

  Dokumenty:

  • Žádost o stavební povolení k vodním dílům dle § 15 vodního zákona
  • Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) § 15 vodního zákona
  • Žádost o povolení k užívání vodních děl § 15 vodního zákona

  Poplatky za vyřízení žádosti: Správní poplatky ve vodoprávním řízení upravuje zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

  Lhůty pro vyřízení: V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

  Doba platnosti: Podmínky i dobu, na kterou se povolení uděluje, může stanovit vodoprávní úřad. 

   

  Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

  Legislativa: Dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon).

  Výklad: K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3), do kanalizace je třeba povolení.

  Poznámky:

  • Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné závadné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba povolení podle odstavce 1 samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního areálu, a jsou čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k místu výpusti z tohoto zařízení.
  • Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit kontrolní místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými látkami a způsob, jímž mu budou výsledky měření předávány. Při tom přihlíží ke schválenému kanalizačnímu řádu.
  • Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných závadných látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace instalováno zařízení s dostatečnou a prokazatelnou účinností, může vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinnosti podle odstavce 4 podmínky provozu takového zařízení.

  Podmínky a postup vydání povolení:

  Podání písemné žádosti (formuláře) včetně příslušných příloh věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

  Dokumenty:

  • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu § 16 odst. 1 vodního zákona

  Poplatky za vyřízení žádosti: Správní poplatek není stanoven

  Lhůty pro vyřízení: V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

  Doba platnosti: Podmínky i dobu, na kterou se povolení uděluje, může stanovit vodoprávní úřad.

  Povolení k odběru vod

  Vodu (např. ze studny) neodebírám  ⇒  povolení nepotřebuji

  Podzemní voda (studny,...)

  od  2002

  PODNIKATELÉ, ŽIVNOSTNÍCÍ, OBCE

  DOMÁCNOSTI

     povolení k odběru vody mám      povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat musím mít stavební povolení na studnu
     povolení k odběru vody nemám ⇒ musím žádat o povolení

  2002

  -

  1955

   

  PODNIKATELÉ, ŽIVNOSTNÍCÍ, OBCE

     povolení k odběru vody mám ⇒ povolení platí jen do 1. 1. 2008, musím žádat o prodloužení povolení nebo o nové povolení
     povolení k odběru vody nemám ⇒ musím žádat o povolení

  DOMÁCNOSTI

     povolení k odběru vody mám ⇒ povolení platí i po 1. 1. 2008, nemusím o nic žádat
     povolení k odběru vody nemám ⇒ musím žádat o povolení

  před

  1955

  PODNIKATELÉ, ŽIVNOSTNÍCÍ, OBCE

     povolení k odběru vody mám   (automaticky vyplývá ze zákona) ⇒ povolení platí jen do 1. 1. 2008, musím žádat o prodloužení povolení nebo o nové povolení

  DOMÁCNOSTI

     povolení k odběru vody mám (automaticky vyplývá ze zákona)  ⇒ povolení platí i po 1. 1. 2008, nemusím o nic žádat

   

  Povrchová voda (potok,rybník,...)

  od 2002 PODNIKATELÉ, ŽIVNOSTNÍCÍ, OBCE

     povolení k odběru vody mám - odebírám s i bez technického zařízení (např. čerpadlo) ⇒ povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat

     povolení k odběru vody nemám - odebírám s i bez technického zařízení (např. čerpadlo)  musím žádat o povolení

  DOMÁCNOSTI    povolení k odběru vody mám ⇒ povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat

     povolení k odběru vody nenám - odebírám technickým zařízením  musím žádat o povolení

     povolení k odběru vody nenám - odebírám bez technického zařízení  povolení nepotřebuji

  před 2002 PODNIKATELÉ, ŽIVNOSTNÍCÍ, OBCE    povolení k odběru vody mám ⇒ povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat o prodloužení povolení nebo o nové povolení
     povolení k odběru vody nemám - odebírám s i bez technického zařízení (např. čerpadlo) ⇒ musím žádat o povolení
  DOMÁCNOSTI    povolení k odběru vody mám ⇒ povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat o prodloužení povolení nebo o nové povolení
     povolení k odběru vody nemám - odebírám s i bez technického zařízení (např. čerpadlo) ⇒ musím žádat o povolení

     povolení k odběru vody nemám - odebírám bez technického zařízení  povolení nepotřebuji

   

  Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

  Pro domácnosti

  mám zařízení

  zaústění do

  Povolení k vypouštění odpadních vod

  stávající stav

  výhled

  kanalizační přípojka

  kanalizace

      nemám ⇒ nepotřebuji

  pouze septik

  kanalizace bez ČOV

      nemám  nepotřebuji

  pouze septik

  povrchových vod

  nelze vydat bez doplnění biologický stupeň čištění

  pouze septik

  podzemních vod

  nelze vydat bez doplnění biologický stupeň čištění

  septik s biologickým stupněm čištění

  kanalizace bez ČOV

      nemám  nepotřebuji

  septik s biologickým stupněm čištění

  povrchových vod

      mám vydané před 1. 1. 2002  ⇒ musím žádat o prodloužení

  septik s biologickým stupněm čištění

  povrchových vod

      nemám ⇒ musím žádat o povolení

  septik s biologickým stupněm čištění

  podzemních vod

      mám vydané před 1. 1. 2002 ⇒ musím žádat o prodloužení

  septik s biologickým stupněm čištění

  podzemních vod

      nemám ⇒ musím žádat o povolení

  žumpa

  bezodtoková s pravidelným vyvážením

      nemám ⇒ nepotřebuji

  domovní čistírna odpadních vod

  kanalizace bez ČOV

      nemám ⇒ nepotřebuji

  domovní čistírna odpadních vod

  povrchových vod

      mám vydané před 1. 1. 2002 ⇒ musím žádat o prodloužení

  domovní čistírna odpadních vod

  povrchových vod

      nemám ⇒ musím žádat o povolení

  domovní čistírna odpadních vod

  podzemních vod

      mám vydané před 1. 1. 2002 ⇒ musím žádat o prodloužení

  domovní čistírna odpadních vod

  podzemních vod

      nemám ⇒ musím žádat o povolení