6. Odpadní vody

Odpadní vody jsou:

 • Vody použité v:

                                - obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách,

                                - zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost

 • vody z výše uvedených staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
 • průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních,
 • průsakové vody ze skládek odpadu,
 • vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků,
 • chladící vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty,

Odpadní vody nejsou:

 • nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody
 • srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní úřad v povolení
 • srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen:

 • měřit objem vypouštěných vod
 • měřit míru znečištění vypouštěných vod
 • výsledky výše uvedených měření předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. 
 • Zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění

 

Vodoprávní úřad stanoví v rozhodnutí:

 • místo měření vypouštěných odpadních vod
 • způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod
 • znečištění vypouštěných odpadních vod
 • četnost předkládání výsledků výše uvedených měření

Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.

 

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.

Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno.

Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

 

V pochybnostech o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad.