4.Ochrana vodních poměrů

Vlastníci pozemků jsou povinni, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

 • Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Jedná se o oblasti:

 • Beskyd, Jeseníků, Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor, Šumavy a Ždánských vrchů
 • Brd, Jablunkovska, Krušných hor, Novohradských hor, Vsetínských vrchů, Žamberka-Králíků
 • Chebské pánve, Slavkovského lesa, Severočeské křídy, Východočeské křídy, Polické pánve, Třeboňské pánve a Kvartéru řeky Moravy

V chráněných oblastech přirozené akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády zakazuje:

 1. zmenšovat rozsah lesních pozemků,
 2. odvodňovat lesní pozemky,
 3. odvodňovat zemědělské pozemky,
 4. těžit rašelinu,
 5. těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,
 6. těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,
 7. ukládat radioaktivní odpady,
 8. ukládat oxid uhličitý do hydrogeologických struktur s využitelnými nebo využívanými zásobami podzemních vod.

Pokud zákazem podle bodu 1. až 3. vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu.