1. Zařadit zdroj znečišťování ovzduší do příslušné kategorie

1. Zařadit zdroj znečišťování ovzduší do příslušné kategorie

Co je zdroj znečišťování ovzduší?

Zdroj znečišťování ovzduší je základním pojmem v legislativě ochrany ovzduší a stěžejním prvkem v systému sledování a ochrany této složky životního prostředí. Označení daného zařízení za zdroj znečišťování ovzduší a jeho následné zařazení do jedné z kategorií je prvním krokem a základním předpokladem pro plnění všech dalších zákonných požadavků. Na danou kategorii zdroje znečišťování ovzduší jsou přímo vázána další ustanovení legislativy ochrany ovzduší a odvíjí se od ní většina povinností vyplývajících z této legislativy.

V daném provozu je nutno posoudit všechna zařízení, která produkují nebo by mohla produkovat emise do ovzduší. U připravovaných zařízení je kategorii zdroje třeba znát už v době jejich výstavby, resp. ještě předtím – už v době jejich umísťování na danou lokalitu. Této problematice se věnují další kapitoly.

Jak správně zařadit zdroj?

Povinnost zařadit zdroj znečišťování do správné kategorie je povinností provozovatele daného zdroje. Pouze v případě pochybností a nejasností rozhoduje Česká inspekce životního prostředí.

Oproti původní legislativě bylo zařazování zdrojů výrazně zjednodušeno, zejména z toho pohledu, že vše podstatné lze nalézt přímo v zákoně a není nutné procházet prováděcí předpisy. Výrazně se změnily rovněž samotné kategorie.

Pro srovnání uvádíme schéma kategorizace dle původní legislativy, tak jak ji zavedl zákon č. 86/2002 Sb. Toto dělení zdrojů je již od 1.9.2012 neplatné a bylo plně nahrazeno níže uvedeným postupem dle zákona 201/2012 Sb.

 Postup kategorizace dle původní legislativy (již neplatné)

Postup kategorizace dle aktuální legislativy

Jaké zdroje najdeme v autoservisech?

V autoservisech se setkáváme zejména s následujícími typy zdrojů znečišťování ovzduší:

§  Kotelny pro vytápění budov

§  Autolakovny

§  Čerpací stanice pohonných hmot

Tyto zdroje zařadíme dle přílohy č. 2 zákona následovně.

Zařazení kotelen dle přílohy č. 2 zákona:

 Zařazení lakoven dle přílohy č. 2 zákona:

Zařazení čerpacích stanic dle přílohy č. 2 zákona:

Příloha č.2 kromě kódu a základní specifikace zdroje přímo řeší i některé povinnosti vztahující se k těmto zdrojům. Sloupečky A, B a C mají následující význam:

Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9

Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5

Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11