2. Při umístění, stavbě a zahájení provozu zdroje postupovat v souladu s legislativou

Před umístěním každého zdroje znečišťování ovzduší je nutné požádat o stanovisko k jeho umístění příslušný orgán ochrany ovzduší. Následně je nutno požádat o závazné stanovisko k povolení stavby. Bez povolení orgánu ochrany ovzduší není možné zdroj umístit a postavit.

Příslušným orgánem ochrany ovzduší je buď krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností. První jmenovaný vydává stanovisky k „vyjmenovaným zdrojům“ uvedeným v příloze č. 2 zákona, druhý ke zdrojům, které v příloze č. 2 uvedeny nejsou.

Jak zahájit provoz zdroje?

Před uvedením zdroje do provozu je potřeba požádat o souhlasné rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v příloze č. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Přílohou žádosti musí být mj. návrh provozního řádu. O informaci, jaké další podklady budou pro daný záměr případně vyžadovány, je vhodné předem požádat příslušný krajský úřad.