4. Systematicky zjišťovat znečišťující látky

Provozovatelé vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni dodržovat stanovené emisní limity a jejich dodržování prokazovat zjišťováním množství vypouštěných znečišťujících látek.

Emise látek se nejčastěji zjišťují měřením, někdy je k jejich množství nutné dospět výpočtem. Vzorky odpadních plynů se odebírají v místech, kde přecházejí do volného ovzduší. Pokud je na zdroji více takových výduchů, měří se emise na každém z nich. Měření může být jednorázové nebo kontinuální, v závislosti na charakteru zdroje.

Měření provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem platné autorizace.

Jak často se měří emise?

Problematika měření emisí je řešena ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Obecně je povinnost jednorázového měření emisí stanovena na 1x ročně, pokud není v prováděcím předpise uvedeno jinak. Oproti původní legislativě byla u některých zdrojů četnost snížena na 1 x za 3 roky, případně je povinnost měření úplně zrušena.

 

 

thumb

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

  • 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší
  • 330/2012 Sb.,o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
  • 415/2012 Sb., Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.