6. Hlášení souhrnné provozní evidence a poplatkové hlášení

Hlášenní souhrnné provozní evidence

Provozovatelé „vyjmenovaných zdrojů“ jsou povinni vést průběžnou evidenci a jednou ročně zpracovat souhrnnou provozní evidenci. Způsob hlášení souhrnné provozní evidence řeší vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

V příloze č. 11 této vyhlášky je uveden seznam požadovaných údajů souhrnné provozní evidence. V praxi je nutné použít formulář stažený v systému ISPOP, který veškeré zákonné požadavky splňuje, a důsledně jej vyplnit. Jiné podání hlášení souhrnné provozní evidence, než v datovém standardu prostřednictvím systému ISPOP, není možné. Formulář je ke stažení po přihlášení do uživatelského účtu v systému. Jedná se o formulář F_OVZ_SPE (Souhrnná provozní evidence).

Pro ohlášení souhrnné provozní evidence je nutné zejména dodržet termín 31. března následujícího kalendářního roku.

Poplatek za znečišťování

Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona

Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.

Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo zdrojů v tunách.

Poplatek za znečišťování se vypočte jako součin základu poplatku a sazby uvedené v příloze č. 9 bodu 1 k zákonu o ochraně ovzduší. Poplatek za znečišťování za kalendářní rok 2017 a následující poplatková období se vypočte jako součin základu poplatku, sazby a koeficientu úrovně emisí, uvedeného v příloze č. 9 bodu 2 k zákonu o ochraně ovzduší, stanoveného podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období. Po sečtení poplatků za jednotlivé znečišťující látky za všechny stacionární zdroje v rámci provozovny se celková částka zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Formulář je ke stažení po přihlášení do uživatelského účtu v systému. Jedná se o formulář F_OVZ_POPL (Poplatkové přiznání za zdroje znečišťování ovzduší).

Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.