7. Zpracovávat bilanci rozpouštědel

Povinnost zpracovávat bilanci rozpouštědel vychází z vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Týká se vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, ve kterých jsou používána organická rozpouštědla.

Obsah bilance rozpouštědel je podrobně popsán v příloze č. 5 této vyhlášky.

Bilance rozpouštědel může sloužit jako podklad pro vyplnění souhrnné provozní evidence a je účelné ji použít jako přílohu tohoto formuláře. Povinností je vyplněný bilanční list uložit do provozní evidence a na požádání jej poskytnout příslušným orgánům ochrany ovzduší současně se všemi podklady potřebnými pro ověření správnosti vstupních dat použitých pro výpočty.